תקנון האתר ותנאי שימוש (להלן: "התקנון")

1. כללי

1. החברה לפיתוח אור יהודה בע"מ (להלן: "החכ"ל") הינה הבעלים של אתר האינטרנט הידוע בכתובת  www.calcalitoy.co.il (להלן: "האתר").

2. "משתמש" בתקנון זה פירושו כל אדם הגולש באתר ו/או עושה בו פעולה. "אדם" פירושו אדם בשר ודם או תאגיד או אישיות משפטית אחרת אשר כשיר לבצע פעולות משפטיות על פי חוק הכשרות והאפוטרופסות, התשכ"ו – 1962.

3. המשתמש מסכים בהסכמה חד משמעית לכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון והוא מתחייב לפעול על פיהם.

4. החכ"ל מאפשרת למשתמש גישה ושימוש במידע המפורסם באתר בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן.

5. ידוע למשתמש כי אתר זה מאפשר ביצוע תשלומים באמצעות שירותי סליקה, לרבות תשלום דמי השתתפות במכרזים. טרם שימוש בשירותים אלה, מתחייב המשתמש לקרוא בעיון את התקנון, המהווה בסיס משפטי מחייב לפעולות ושירותים המבוצעים באתר.

6. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל הכרטיס הנ"ל. 

2. זכויות יוצרים והגנה על הפרטיות

7. כל הזכויות באתר זה ו/או בשירות הנן קניינן הבלעדי של החכ"ל, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. זכויות אלו חלות על כל פרסום, טקסט, תמונה, איור, קובץ קול, קובץ וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה באתר, אלא אם נאמר מפורשות כי זכויות היוצרים שייכות לאחר. חל איסור לעשות שימוש במידע המפורסם באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לצורכי העתקה ו/או הפצה ו/או שידור ו/או פרסום ו/או כל פעולה אחרת שיש בה משום פגיעה בזכויות היוצרים של החכ"ל ו/או זכויות צד ג'.

8. מידע שימסור המשתמש בקשר עם רכישת השירותים המוצעים באתר זה ישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

9. החכ"ל תשמור על פרטיות המשתמש ותמנע מהפצה של המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר למעט לצורך ביצוע השירותים הניתנים באתר ולמעט אם ניתנה הסכמת המשתמש מראש ובכתב לשימוש אחר כאמור ולמעט אם פרסום, העברת או הפצת המידע מחויבים על פי דין למשל: פרסום פרטי משתתפים או זוכים במכרזים, פרסום שמות נותני השירותים לחכ"ל.

3. תשלומים

10. שירות התשלומים באתר נועד לשם תשלומים עבור דמי השתתפות במכרזים ואגרות לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח -1998  ו/או כל תשלום נוסף שיתווסף לאתר בעתיד.

11. תשלומים באתר יבוצעו באמצעות סליקת כרטיסי אשראי המנוהל באמצעות טרנזילה.

12. לאחר בדיקת פרטי התשלום, תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיסי האשראי, אשר תזכה את חשבון חכ"ל. כל שאלה או טענה בקשר לתשלום יש להעלות לחברת האשראי ו/או לחכ"ל.

13. לאחר אישור התשלום תשלח למשתמש הודעה בדואר האלקטרוני על אישור קבלת תשלום.

14. הלקוח רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 לרבות התקנות מכוחו (להלן "החוק") ולאמור לעיל ולהלן ובלבד שמדובר בעסקה צרכנית. למען הסר ספק, במקרה בו מהות העסקה הינה תשלום עבור השתתפות במכרזים/ אגרות לפי חוק, אזי המשתמש לא יהיה זכאי לבטל עסקה ו/או לקבל החזר כספי ו/או לבטל תשלום מסוג זה, זאת לאחר שקיבל הודעה על אישור קבלת התשלום.

4. אבטחת מידע 

15. פרטי המידע שימסרו על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר, מאובטחים באמצעות ביצוע תשלום דרך אתר טרנזילה וייעשו תחת אבטחת מידע כמקובל, כגון הצפנה  SSL.

16. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החכ"ל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה, שימוש שלא כדין, שימוש במרמה או שימוש בלתי  מורשה שנעשו בפרטי כרטיס אשראי הנמסרים לשם ביצוע פעולה באתר זה.

5. אחריות

17. ידוע למשתמש כי האתר ו/או המידע בו יכולים לכלול שגיאות ו/או טעויות ו/או תקלות והחכ"ל לא מתחייבת לתקן תקלות אלו תוך פרק זמן מסוים. המשתמש לא יעלה טענה כנגד החכ"ל בעניין זה ו/או בקשר אליו, אלא אם התריע על כך בכתב בפני גורם מורשה בחכ"ל בעת שהבחין בכשל.

18. החכ"ל ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק, אובדן, הוצאה או הפסד שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהוא עקב שימוש באתר ו/או במידע המוצג בו, בין שנגרמו באופן ישיר ובין אם באופן עקיף.

6. קישורים לאתרים חיצוניים 

19. אתר זה יכול להכיל קישורים לאתרים שונים שאינם שייכים לחכ"ל או מופעלים על ידה. אם לא צוין אחרת, מובהר כי בין חכ"ל לבין צד ג' לא מתקיים קשר עסקי ו/או משפטי ואין לחכ"ל כל שליטה על הקישורים ו/או על האתרים של צדדי ג' לרבות על תוכן המידע בהם ו/או נכונות ומהימנות המידע ו/או שלמותו. 

20. אין להקיש מעצם הימצאות הקישורים באתר ככאלה שהומלצו על ידי חכ"ל או שניתנה על ידה אישור או העדפה לאותם אתרים מקושרים לרבות למידע המוצג בהם.

21. החכ"ל לא תישא בכל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישורים אלה.

7. מכרזים ומאגרי יועצים

22. השימוש באתר תחת כותרת "מכרזים ומאגרי יועצים" כפוף לתקנון וכן להוראות השימוש המפורטות בזאת:

22.1. החכ"ל רשאית לפרסם באתר, מעת לעת, מכרזים פומביים, קולות קוראים, ומודעות שונות הנוגעות להתקשרויות לרבות תוצאות מכרזים, התקשרויות עם צדדים שלישיים, סיכומי החלטות וכיוצ"ב.

22.2. החכ"ל רשאית להעביר חלק מן הפרסומים לארכיון ולהסירם מהאתר על פי שיקול דעתה.

22.3. המשתמש יהיה רשאי לעיין ולהוריד את מסמכי המכרזים מאתר האינטרנט ללא תשלום. ככל שירצה המשתמש להגיש הצעה בקשר למכרז וככל שמסמכי המכרז ידרשו זאת, יהיה עליו לשאת בתשלום דמי ההשתתפות במכרז באמצעות אתר האינטרנט  ולצרף את אישור התשלום למסמכי ההצעה.

22.4. מבלי לגרוע מהאמור, כל משתמש יהיה רשאי להירשם באמצעות אתר האינטרנט לכנס המציעים ולישיבת פתיחת תיבת המכרזים ככל שייערכו באופן מקוון. על המשתמש למסור פרטים מזהים מלאים ונכונים לצורך ביצוע הליך הרישום.

22.5. המשתמש יהיה רשאי להירשם למאגר היועצים בתחומי השירות הרלוונטיים ולצורך כך עליו למסור את כל הפרטים שיידרש לשם כך. המשתמש נותן אישורו לפרסום עצם רישומו למאגר היועצים ודבר בחירתו, ככל שייבחר, למתן שירותים לחכ"ל.

8. רישום והעברת מידע

23. במסגרת ההרשמה, יידרש המשתמש למלא בשדות המיועדים לכך מידע אישי כדוגמת: שם, מס' מזהה (ת.ז./ ע.מ/ ח.פ.) כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון וכיוצא באלה; כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החכ"ל רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

24. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום המצוי באתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה, ו/או לביצוע פעולות באמצעות האתר.

25. המשתמש המוסר את פרטיו לאתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והוא מסכים שהפרטים הנמסרים על-ידו ישמרו בידי החכ"ל, לצורך שמירה על קשר עמו, מחקר ומשלוח דיוורים מסוגים שונים ועדכונים חשובים בעת הצורך בעתיד. מסירת הפרטים אינה נדרשת לפי חוק והיא נעשית מרצונו ובהסכמתו של המשתמש לצורך ניהול הקשר עמו. באפשרות הנרשם לבקש את הסרתו בעתיד בכל עת.

26. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ישמרו בידי החכ"ל, ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

27. החכ"ל רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר לאירועים ו/או שירותים המוצעים על ידי החכ"ל, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים לחכ"ל. 

9. שימושים אסורים באתר

28. ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החכ"ל, המשתמש מנוע מלבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:

  1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
  2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
  3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots   וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
  4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהוא.
  5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
  6. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
  7. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למנוע גישה מוחלטת לאתר ואף לחשוף את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

10. שינוי תנאי השימוש

29. החכ"ל תהיה רשאית לשנות את התקנון אילו מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש. כניסתם לתוקף של השינויים החדשים תהיה מיום פרסומם.

11. דין ומקום שיפוט

30. דיני מדינת ישראל יחולו על השימוש בשירותים באתר זה ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנובע מהשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א במדינת ישראל.